Den nya styrelsen vald till årsmötet 2023

Ordförande Björn Hansson 070-660 52 59 (vald på 1 år)
Sekreterare Lena Lundgren 070-318 07 65 (vald på 1 år)
Kassör Lars-Eric Åhlén 070-264 29 38 (vald på 1 år)
Ledamot Hamzi Hussein 072-528 22 17 (vald på 2 år)
Ledamot Jenny Åhs 070-292 67 77 (vald på 2 år)
Revisor Mats Lundström 070-522 48 49 (vald på 1 år)
Hemsides- ekonomi och facebooksansvarig Åke Eriksson 070-327 58 47

Verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till Arbetsplan IOGT-NTO-Umeåregionen 2022-2023 Org.nr 802447-2568

att verka för att minska den totala alkoholkonsumtionen i Umeåregionen genom att delta vid aktiviteter som har det syftet.
att verksamhetsansvaret läggs på regionens IOGT-NTO föreningar, UNF, JUNIS och NSF
att verka för att regionen genomför utåtriktad verksamhet under året
att under året genomföra två träffar med samtliga föreningar där man berättar för varann om vår verksamhet, varav ett är årsmötet
att delta i centralt beslutade kampanjer om föreningarna vill och utför det praktiska arbetet
att verka för att UNF, JUNIS och NSF utökar samverkan med IOGT-NTO genom att bjuda in till gemensamma träffar
att i samverkan med IOGT-NTO Norr, UNF Västerbotten, JUNIS Umeåområdet genomföra och finansiera aktiv verksamhet i regionen
att genomföra minst ett styrelsemöte under verksamhetsåret och årsmöte före den 15/3 2023
att ansvara för administrationen av vår ekonomi och lönehantering för 1 anställd med köpt tjänst

Styrelsen

 

Förslag till budget Umeåregionen 2022-2023

 

Intäkter

 

I-N Distriktet/förbund och övriga 5 000 kr

Lönebidrag AF 90 000 kr

Från JUNIS till Aris lön 62 000 kr

Totala intäkter 157 000 kr

 
Kostnader verksamhet

Aktiviteter i regionen (två träffar inkl.  årsmöte) 6 000 kr

Lönekostnader 137 000 kr

Totalt 143 000 kr

 

Kostnad administration och styrelse

Styrelsekostnader/årsmöte 1 000 kr

Bankkostnader 1 500 kr

Kontorskostnader/lönehantering/hemsida mm 11 500 kr

Totalt 14 000 kr

Totala kostnader 157 000 kr

 

För verksamhet utöver arbetsplanen söks bidrag från IOGT-NTO-förbundet eller annan bidragsgivare

 


Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid IOGT-NTO Umeåregionens (org.nr 802447–2568) årsmöte den 14 mars 2022 kl. 18.00 (fika från 17.00) i Götarummet på Ordenshuset i Umeå

 

 • 1. Årsmötets öppnande

Ordförande Björn Hansson hälsar välkomna   

 

 • 2. Val av presidium

Beslutas att

till ordförande för årsmötet välja Åke Eriksson

till sekreterare för årsmötet välja Birgitta Häggström

till protokolljusterare/rösträknare Lars-Eric Åhlén och Annika Westman

 

 • 3 Föredragningslistan fastställs
  Beslutas enligt förslaget, där val av presidium flyttas upp till nummer 3 på listan

 

 • 4. Fastställande av röstlängd görs

Beslutas att de närvarande personerna är röstberättigande.
Närvarande Björn Hansson I-N Umeåregionen, Birgitta Häggström I-N Vännäs,

Hamzi Hussein UNF Umeå, Jenny Åhs JUNIS Umeå/NSF, Lars-Eric Åhlén Medmänniska, Annika Westman Medmänniska, Lars Nordbrandt Medmänniska, Mats Lundström I-N Umeå, Roberth Åhlberg, IOGT-NTO Föräldraförening utgör röstlängden.  7 föreningar är representerade

 

 • 5. Fråga huruvida årsmötet är beslutsmässigt

Beslutas att årsmötet är beslutsmässigt.                                   

                    

 • 6. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats

Beslutas att mötet är utlyst i enlighet med stadgarna.       

 

 • 7. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse föredras

Beslutas att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.                Bil.1

 

 • 8. Regionstyrelsens ekonomiska berättelse

Beslutas att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till
handlingarna.                                                                                 Bil.2

 

 • 9. Revisorns berättelse

Beslutas att med godkännande lägga den till handlingarna.                  Bil 3

 

 • 10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Beslutas att fastställa balans och resultaträkningarna och föra underskottet i ny räkning 

 

 • 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutas att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020–2021

 

 • 12. Behandling av vid årsmötet inkomna motioner

Inga inkomna motioner finns att behandla

 • 13. Beslut om ersättningar till styrelsen

Beslutas att kostnader i samband med av styrelsen beslutad representation ersätt mot faktiska kostnader, samt att resekostnader ersätts enligt riksskatteverkets regler för skattefri resekostnad, för närvarande 18;50 per mil. I övrigt inga arvoden.
Beslutas att ingen medlemsavgift skall utgå.

 

 • 14. Fastställande av arbetsplan för det pågående arbetsåret 2022–2023
  Beslutas att fastställa den enligt reviderat förslag.                        Bil. 4

 

 • 15. Fastställande av budget för innevarande år

Beslutas att den förelagda budgeten fastställs.    

Vi söker anslag från I-N-förbundet och I-N Norr till budgeterade arrangemang inom regionen.                                                               Bil. 4                                                                                                                                       

 

 • 16. Beslut om antal ledamöter samt mandattid
  Förslag ordförande och fyra ledamöter.
  Mandattid 1 år för ordförande.kassör och sekreterare ledamöter 2 år

Beslutas i enlighet med förslaget

 

 • 17. Val av ordförande och 4 ledamöter som innefattar sekreterare, kassör
  Beslutas att välja Björn Hansson IOGT-NTO till regionordförande, Lars-Eric Åhlén IOGT-NTO till kassör, Lena Lundgren till sekreterare. UNF ledamot, Hamzi Hussein, Junisledamot, Jenny Åhs

 

 • 18. Beslut om teckningsrätt för IOGT-NTO Umeåregionen
  (org.nr 802447-2568) samt teckningsrätt för föreningens konton i Nordea
  Beslutas att Björn Hansson 390213–8639 och Lars-Eric Åhlén 450913–5879 två i förening tecknar föreningens firma, samt att Åke Eriksson 451013–8599 ensam tecknar föreningens konton i Nordea

                                                                                      

 • 19. Val av en revisor och eventuell ersättare
  Beslutas att Mats Lundström väljs till revisor 1 år. Ingen ersättare väljs

 

 • 20. Val av valberedning
  Beslutas att valberedning för 2023 utgår, då nuvarande ordförande, kassör och sekreterare godtar omval. Ledamöterna är ju valda på 2 år, så dom behöver inte nomineras. Revisorn har också accepterat omval

 

 • 21. Ombud till DÅM 2022
  Beslutas att Björn Hansson representerar vid IOGT-NTO-Norrs årsmöte i Piteå 2022.

 

 • 22. Förslag till årsmötesdag 2023

Beslutas att den nya styrelsen får uppdraget.

 

 • 23 Övriga beslut
  Beslutas att regionens hemsida och Facebook sida skall administreras av Åke Eriksson. Ansvarig styrelsen

 

 • 24. Årsmötet avslutas

Den omvalde ordföranden tackar för förtroendet och hoppas att den nya styrelsen kommer att bidra till utvecklingen av Umeåregionen och skapa en samlad IOGT-NTO-rörelse i regionen. Björn uttrycker sin förhoppning att den nya styrelsen med representanter från ungdomsorganisationerna skall ge regionen ett lyft i målet att förverkliga kongressernas mål för IOGT-NTO-rörelsen.

Dag som ovan

 

 

 

Birgitta Häggström                                               Åke Eriksson

Mötessekreterare                                                  Mötesordförande                                        

      

 

 

Lars-Eric Åhlén                                                     Annika Westman

Justeringsmän                                                      Justeringsman

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 och 2021

IOGT-NTO Umeåregionen år 2020 och 2021 (802447-2568)

 

Regionens uppgift har varit att samordna verksamheten inom Umeåområdet för de olika IOGT-NTO föreningarna, UNF, JUNIS och NSF samt lönehantering av anställd inom regionen.

 

Verksamhetsåren har varit mellanår allt styrt av coronapandemin

Vi har genomfört en träff i form av årsmöte. Dessutom har vi deltagit vid I-N:s distriktsårsmöte 2020 samt NBV Norrs och VLN:s aktiviteter.

 

Samverkan mellan rörelsens 4 förbund

Vi har haft en del kontakter med förbunden men intresset för samverkan har varit låg

 

Lönehantering

Under åren har regionen haft löneansvar för en anställd som vi hanterat utan egna kostnader genom köpt tjänst

 

Medlemmar 2021-12-31

Hänvisar till respektive riksorganisations medlemsregister

 

Slutord
Jag tackar för det förtroende jag haft och hoppas att den nya styrelsen kommer att bidra till utvecklingen av Umeåregionen och skapa en samlad IOGT-NTO-rörelse i regionen. Jag uttrycker min förhoppning att den nya styrelsen med representanter från ungdomsorganisationerna skall ge regionen ett lyft i målet att förverkliga kongressernas mål för IOGT-NTO-rörelsen.

 

Björn Hansson

Styrelsen har bestått av:

 

Ordförande Björn Hansson …………………………………………………………………

 

Sekreterare Lena Lundgren …………………………………………………………………..

 

Kassör Lars-Eric Åhlén ………………………………………………………………………….

 

Ledamot JUNIS Jennie Soldesjö …………………………………………………………………….

 

Ledamot UNF Vakant

 

Revisor Mats Lundström

 

 

Styrelsen för Umeåregionen av IOGT-NTO                         Umeå mars 2022